Screenshot i Jackpot Capital
Ruaj RSS

Jackpot Capital

Ju lutemi lexoni me kujdes rregullat dhe rregulloret në vijim. Duke u regjistruar si anëtar i Kapitalit Jackpot dhe duke bastisur në Kazino, ju plotësisht e pranoni dhe kuptoni se zbatohen të gjitha kushtet dhe kushtet e mëposhtme.

Duke pranuar dhe duke luajtur ndonjë nga ofertat tona promocionale, anëtari konfirmon që kushtet dhe afatet promocionale janë lexuar, shtypur, kuptuar dhe është pajtuar.

1. Jackpot Capital është i kufizuar për individët me moshë ligjore të cilët janë banorë të juridiksioneve ku përdorimi i Jackpot Capital dhe lojërat e tij nuk janë të ndaluara me ligj. Të gjitha lojrat e Jackpot Capital janë të pavlefshëm kur ndalohen nga ligji. Të miturit janë rreptësisht të ndaluar për të luajtur.

2. Casino Jackpot Capital është një kazino e vërtetë e parasë; prandaj të gjitha fitimet dhe humbjet e lojtarëve janë në të holla reale. Lojtarët që duan të luajnë lojëra për argëtim vetëm mund të hyjnë në llogarinë e tyre në mënyrë argëtuese.

3. Të gjitha lojrat e kazinosë monitorohen nga Jackpot Capital gjatë gjithë kohës. Si rezultat, Jackpot Capital ka aftësinë për të ndjekur dhe shqyrtuar çdo tërheqje / rrotullim për çdo lojtar dhe lojë të ofruar.

4. Nëse ndonjë lojë duhet të ndërpritet dhe / ose shkëputet në çdo kohë, situata në pikën e ndërprerjes dhe rezultatet nga loja e mëparshme duhet të shfaqet kur lojtari e fillon lojën përsëri. Nëse lojtari bëhet i shkëputur nga lojtari i kazinosë në mes të lojës, lojtari do të jetë në gjendje të vazhdojë dhe të përfundojë atë lojë pikërisht sikur lojtari të mos ishte larguar. Nëse serveri i Kazinosë nuk ka marrë bastin e lojtarit, bilanci i lojtarit nuk do të zvogëlohet dhe lojtari do të shohë rezultatin e bastit të mëparshëm.

5. Jackpot Capital bën çdo përpjekje për të siguruar mbrojtjen e plotë të klientëve të saj. Megjithatë, disa ngjarje të paparashikuara janë jashtë kontrollit të Jackpot Capital. Në rast të shkyçjes për çfarëdo arsye ndërmjet lojtarit dhe kazinosë, Jackpot Capital nuk mban përgjegjësi për humbjet që mund të rezultojnë nga ai. Bilanci i llogarisë së një lojtari duhet të jetë gjithmonë i regjistruar në serverin e kazinove të Kazinosë.

6. Të gjitha mosmarrëveshjet duhet të përcillen tek Jackpot Capital me e-mail brenda një (1) orëshe të ngjarjes së kontestuar.

7. Duke përdorur softuerin e Jackpot Capital, lojtarët bien dakord të jenë të detyruar nga këta lojtarë: Lojtarët do të mbajnë Shoqërinë, punonjësit e saj, zyrtarët, drejtorët, të licencuarit, shpërndarësit, tregtarët me shumicë, filialet, filialet, reklamat, promovimet apo agjencitë e tjera, dhe shitësit me pakicë të dëmtojnë dhe do ta zhdëmtojnë plotësisht atë nga çdo dhe të gjitha shpenzimet, shpenzimet, detyrimet dhe dëmet që mund të lindin si rezultat i një lojtari;

(a) futja, përdorimi ose ripërdorimi i faqes së internetit,
(b) përdorimin e çdo materiali në faqen e internetit,
(c) hyrjen, përdorimin ose ripërdorimin e Serverit të Kazinosë,
(d) pjesëmarrja në lojë, ose,
(e) pranimin e çdo çmimi.

8. Lojtaret nuk do të marrin pjesë në Lojrat, hapin, përdorin ose ripërdorin një llogari, hyjnë në faqen e internetit ose në Kazino dhe nuk pranojnë asnjë çmim nëse lojtari nuk e kupton plotësisht, bie dakord, bëhet palë në dhe pa përjashtim, i përmbahen të gjitha rregullave, rregullave, termave dhe kushteve të përfshira këtu dhe si të tilla, rregullat, rregulloret, kushtet dhe kushtet mund të ndryshojnë herë pas here. Lojtarët do të shqyrtojnë periodikisht Termat dhe Kushtet e postuara në këtë faqe në një normë prej së paku një herë në muaj.

9. Anëtarëve u lejohet vetëm një llogari aktive. Fitimet do të paguhen vetëm për lojtarët që kanë llogari ONE. Të gjitha fitimet do të VOID për lojtarët me më shumë se një llogari aktive. Jackpot Capital lejon vetëm një llogari për kompjuter, familje, adresë IP nëse nuk lejohet ndryshe nga Jackpot Capital.

10. Nëse një anëtar jep, shpërndan ose humbet numrin e tij të llogarisë dhe / ose fjalëkalimin Jackpot Capital nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë pretendim që mund të rezultojë nga ose në lidhje me atë llogari. Anëtarët janë vetëm përgjegjës për transaksionet e tyre të llogarisë dhe duhet të mbajnë informacionin e tyre të llogarisë në mënyrë strikte konfidenciale.

11. Identiteti personal dhe detajet e të gjithë anëtarëve do të mbeten konfidenciale. Kapitali Jackpot nuk do të raportojë historinë e kërkuesit të ndonjë anëtari.

12. Lojtarët janë vetëm përgjegjës për çdo taksë të aplikueshme për çdo fitim ose çmim të mbledhur nga Jackpot Capital.

13. Jackpot Capital rezervon të drejtën, në diskrecionin e saj të vetëm dhe pa njoftuar lojtarët e tij, për të shtuar aktivitete ose lojëra të reja në Kazino ose për të ndërprerë çdo veprimtari ose lojë të Kazinosë në çdo kohë.

14. Duke pranuar fitime ose shpërblime nga Jackpot Capital, lojtarët pëlqejnë përdorimin e emrit dhe të fotografive të tyre për qëllime reklamimi dhe promovimi pa ndonjë kompensim shtesë përveç kur është e ndaluar me ligj.

15. Të gjitha cash-in do të jenë subjekt i auditimit para se të përpunohen. Lojtarët duhet të sigurojnë një kopje të provës së tyre të identitetit, adresës, kopjeve të kartave të kreditit dhe / ose dokumenteve të tjera të përshtatshme kur tërheqin kreditë. Dëshmia e identitetit duhet të përputhet me emrin dhe mbiemrin e regjistruar. Nëse një lojtar nuk e siguron këtë brenda javëve 4 të kërkesës tonë, llogaria e tij mund të jetë subjekt i bllokimit dhe fitimet dhe / ose fitimet e bëra, të pavlefshme. Në rastet e dokumentacionit mashtrues, llogaria do të mbyllet dhe të gjitha fitimet dhe / ose arkëtimet do të anulohen.

16. Pagesat gjithmonë do të kthehen në procesor me të cilën depozitat janë bërë nëse është e mundur. Jackpot Capital rezervon të drejtën për të marrë vendimin përfundimtar nëpërmjet të cilit metodë pagimi klientët marrin pagesat e tyre.

17. Nëse një depozitë nuk është kthyer së paku një herë para se të kërkohet pagimi, do të zbritet një tarifë administrative prej 15%.

18. Pagesa maksimale për konsumator në javë është US $ 10,000. Jackpot Capital rezervon të drejtën për të paguar fitimet më të larta gjatë një periudhe prej disa javësh.

19. Jackpot Capital rezervon të drejtën të mbajë lojën dhe / ose pagesën nga cilado palë që Jackpot Capital e sheh si mashtruese. Jackpot Capital mund të vlerësojë tarifat e shërbimit për çdo llogari për shërbimet e kryera për çdo llogari mashtruese. Jackpot Capital kërkon që çdo depozitë të kthehet së paku një herë para tërheqjes, ndryshe mund të aplikohet numri 18 i përmendur më sipër.

20. Jackpot Capital rezervon të drejtën të anulojë anëtarësimin e një lojtari në çdo kohë pa paralajmërim. Çdo bilanc në llogarinë tuaj do të kreditohet menjëherë në llogarinë tuaj personale. Përveç kësaj, Jackpot Capital rezervon të drejtën diskrecionale për të anulluar çdo fitim dhe për të mbajtur çdo bilanc në llogarinë e Kazinout të një lojtari, në cilëndo nga rrethanat e mëposhtme.

(a) Nëse ka dëshmi për të sugjeruar që një lojtar ka më shumë se një llogari aktive për Kazinotë
(b) Nëse emri në llogarinë e kazinosë të një lojtari nuk përputhet me emrin në kartën (at) e kreditit të përdorur për të bërë blerje në llogarinë e kazinosë;
(c) Nëse emri në llogarinë e kazinosë të një lojtari nuk përputhet me emrin e pronarit përfitues të instrumentit financiar të përdorur për të bërë depozitën
(d) Nëse një lojtar merr pjesë në promovimin e Kazinosë dhe arkëtimet para përmbushjes së kërkesave të atij promovimi;
(e) Nëse një lojtar jep informacione të pasakta ose mashtruese të regjistrimit;
(f) Nëse një lojtar nuk është me moshë ligjore;
(g) Nëse një lojtar banon në një juridiksion ku pjesëmarrja në lojë është e ndaluar me ligj;
(h) Nëse një lojtar ka lejuar (qëllimisht apo pa dashje) të luajë dikush duke përdorur llogarinë e tij të kazinosë;
(i) Nëse një lojtar nuk ka luajtur në Kazino në baza individuale vetëm për argëtim personal (dmth. ka luajtur në një mënyrë profesionale ose së bashku me lojtarë të tjerë si pjesë e një klubi, grupi etj.);
(j) Nëse një lojtar ka anulluar ose ka rimbursuar ndonjë nga blerjet e tij në llogarinë e tij të kazinosë;
(k) Nëse një lojtar është gjetur i mashtruar ose nëse është përcaktuar nga Jackpot Capital se ai ka përdorur një sistem apo makinë, qoftë një kompjuter shtesë, softuer shtesë ose ndryshe. Gjithashtu çdo sistem i përdorur për të anashkaluar randomness natyrore të sistemeve tona ose mbledhjen e të dhënave për ose nga serverin e lojrave për qëllime analize gjatë lojës së parave të vërteta.

21. Konsumatorët kujtohen për të shtypur një kopje të të gjitha të dhënave të transaksionit, rregullave, metodave të pagesës dhe metodave të anulimit / rimbursimit, në mënyrë që të shmangen keqkuptimet në një kohë të mëvonshme.

22. Jackpot Capital rezervon të drejtën për të marrë vendim përfundimtar mbi metodat e transaksionit. Jackpot Capital mund të vendosë se çfarë përbën një transaksion të kualifikuar në baza transaksioni. Lojtarët janë dakord se ata nuk mund të bëjnë kërkesë për të drejtën në çdo kohë.

23. Jackpot Capital rezervon të drejtën të modifikojë çdo rregull ose të anulojë promovimet sipas gjykimit të saj.

24. Jackpot Capital rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimet e llogarive.

25. Accounts from the following countries, will be exempt from bonus redemption upon creation of an account: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgari, Croatia, Greece, Macedonia, Mauritius, Montenegro, Netherlands, Poloni, Romania, Russia, Serbia, Suedi dhe Mbretëria e Bashkuar.

26. Gjuha abuzive, fyese ose mashtruese nuk do të tolerohet në Shërbimin ose me personelin e Kazinosë së Kazinosë Capital. Çdo shkelje e kësaj politike do të rezultojë në pezullimin e privilegjeve të luajtur ose veprime të tilla të tjera që mund të kërkohen nga Kazino për të siguruar pajtueshmërinë.

Kushtet dhe afatet promocionale:

1. Një shumë bonus për llogari, klient, familje, kompjuter të përbashkët, IP adresa e përbashkët.

2. Llogaritë e reja (llogaritë e Lojtarit të Ri) janë definuar si llogari që hapen nga lojtarë të rinj të cilët asnjëherë nuk kanë hapur llogari në Jackpot Capital më parë.

3. Bonuset që kanë të bëjnë me llogaritë e reja janë shpërblimet për depozitimin e parë të një lojtari të bërë në llogarinë e kapitalit të tij të Jackpot.

4. Jackpot Capital në çdo kohë mund të kryejë promovime të ndryshme për llogari të reja. Vetëm një kupon i ri i promovimit të lojtarëve mund të shpengohet për çdo llogari të re në çdo kohë.

Promocionet janë vetëm për një kohë të kufizuar dhe Jackpot Capital rezervon të drejtën të ndërpresë çdo promovim në çdo kohë pa njoftim paraprak. Promovimet nuk mund të kombinohen, përveç nëse specifikohet ndryshe.

5. Jackpot Capital rezervon të drejtën të kërkojë dokumentacion të mëtejshëm dhe / ose të mbajë shumat e bonusit.

6. Për të marrë pagesa bonus, të gjitha llogaritë e kazinosë duhet të kenë një adresë të vlefshme e-mail dhe numër telefoni.

7. Min. Shuma e bonusit për kodet e kuponave të depozitave është $ 20, maks. Shuma e bonusit është $ 100, përveçse kur thuhet ndryshe. Kodet kupon janë të vlefshme vetëm për një depozitë (përveçse kur thuhet ndryshe). Kodi kupon duhet të futet para depozitimit dhe nuk mund të kreditohet në mënyrë retroaktive në llogarinë e ndonjë klienti.

8. Wagering requirements for our deposit bonus coupons are 30 times the sum of the deposit plus the bonus, unless otherwise stated. Wagering requirements must be fulfilled for each and every deposit bonus used. This rule will only be annulled after the customer’s balance has reached $0 përsëri.

9. The following games count towards fulfilling the wagering requirements for all bonuses (deposit and no-deposit): Bingo games, European Slot Poker, Keno, Scratch Cards and all Slots unless otherwise stated.

10. Çdo bast i bërë në lojëra të përjashtuara para se të plotësohen kërkesat e lojës, do të rezultojë në shpërblimin dhe fitimet që do të anulohen.

11. Kërkesat e depozitimit për kuponat tona pa depozita janë 60 herë bonusin, përveç nëse thuhet ndryshe.

12. Çdo para pa pagesë e dhënë pa kërkuar depozitim, p.sh. një kupon pa depozita, bonus besnikërie, bonus VIP, kartë kotësi, depozitë menaxheri, konkurse / shpërblime turneu, shpërblim kompensimi, shpërblim shpërblimi, shpërblim ditëlindjeje etj. (Nëse nuk shprehet ndryshe) një paratë maksimale nga 5x bonusi i dhënë për shembull $ 50 dhënë; max cash out = $ 250 (Jackpotet e rastësishme janë gjithashtu të përfshira). Ky rregull është gjithashtu i vlefshëm kur bilanci i klientit është pozitiv në kohën e shlyerjes së bonusit jo depozitues. Pas rimbursimit të bonusit, rregulli do të anulohet vetëm pasi bilanci i klientit të ketë arritur përsëri $ 0.

13. Çdo bonus bonus nuk është marrë, duhet të shpengohet brenda një muaji nga marrja e tij. Në rastin e shpërblimeve tona të ditëlindjes, deri në një muaj të fundit të datës së lindjes.

14. Çdo herë që bastni $ 10 në baste në ndonjë lojë, fitoni 1 Comp Point, 100 Points = $ 1. (përveç Game of the Month ku ju mund të dyfishoni Comps tuaj dhe vetëm duhet të bastni $ 5 në baste). Shuma minimale e Points Comp që mund të shpengohet është 100. Klientët VIP fitojnë më shumë pikë për çdo bast të bërë, sipas grupit VIP të lojtarit.

15. Mos respektimi i kushteve të mësipërme do të konsiderohet si abuzim i promovimit dhe si i tillë do t'i japë menaxhmentit të kapitalit të Jackpotit të drejtën diskrecionale për të ndërmarrë veprimet e mëposhtme kundër këtyre abuzuesve: Të gjitha bilancet / pagesat do të konsiderohen të pavlefshme. Llogaritë abuzuese të lojtarëve mund të ndërpriten me efekt të menjëhershëm. Lojtarët që janë gjetur të abuzojnë me promovime mund të përjashtohen nga marrja e ofertave të mëtejshme promovuese në kazino.

16. Bonuset janë vënë në dispozicion në baza të rregullta në Jackpot Capital. Këto ofrohen si një shpërblim për të gjithë lojtarët tanë të rregullt dhe besnikë / VIP. Sidoqoftë, çdo lojtar që ka gjetur se po përfiton nga këto promovime, jo në shpirtin në të cilin janë dhënë, mund të jetë subjekt i përjashtimit.

17. Çdo bonus duhet të jetë tërësisht i betuar para se pagesat të mund të kërkohen. Çdo kërkesë për tërheqje të parakohshme do të mohohet dhe playthrough për bonus / (et) e mëparshme duhet të përfundojë.

18. Ju lutem vini re se klientët të cilët nuk kanë bërë asnjë depozitë, mund të kërkojnë fitime bonus pa pagesë vetëm një herë.

19. Konsumatorët depozita e fundit e të cilave është më e vjetër se tre muaj dhe kërkojnë një bonus falas, nuk kanë të drejtë për tërheqje.

20. Fitimet e bëra në llogaritë e lidhura duke përdorur oferta të njëjta automatikisht do të anulohen dhe prandaj do të hiqen nga llogaritë.

21. Rregullimi maksimal i basteve për të gjitha shpërblimet = $ 10.00. Çdo fitim plus shuma bonus do të anullohet në përputhje me këtë rregull të bastit maksimal.

22. Konsumatorët nuk mund të shpengojnë bonuse të shumëfishta falas / rrotullime të lira të ofruara në mënyrë rresht: Kur një klient përdor dy ose më shumë bonuse falas pa bërë një depozitë të parave reale në mes, menaxhmenti rezervon të drejtën për të anulluar çdo shpërblim dhe fitim.

23. Lojtarët me një ose më shumë tërheqje në pritje aktualisht në llogarinë e tyre nuk kanë të drejtë të marrin shpërblime, promovuese ose ndryshe, derisa tërheqjet e tilla të përpunohen ose anulohen. Shpërdorimi i kësaj politike, siç përcaktohet nga kazinoja, mund të rezultojë në anullimin e fitimeve të lojtarit.

24. Një promovim nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë ofertë tjetër promovuese ose bilancin ekzistues të llogarisë. Nëse ndodh që të shpërblehësh bonuset në krye të bilancit ekzistues të luajtshëm, çdo fitim do të anullohet dhe depozita origjinale rimbursohet në llogarinë tënde. Të gjitha ofertat promocionale janë në dispozicion vetëm për ata lojtarë të cilëve u është dhënë oferta direkt nga kazinoja. Ofertat promocionale me email janë vetëm për marrësit e synuar dhe nuk mund të transferohen.

Turneu i Slotit T & Cs:

1. Turn-Buy-In do të zbritet nga bilanci i llogarisë suaj të Parasë së Parë. Bonuset nuk mund të përdoren për Buy-Ins në Slot Tournaments.

2. Termat dhe Kushtet e Bonusit të Bonusit të Jackpot-it vlejnë për Fitimin e Torontos në Slot. Nëse përdorni bilancin e luajtshëm të krijuara nga një bonus pa depozita për të hyrë në një turne, pagimi maksimal i 5 herë bonus do të aplikohet për çdo fitore të turneut.

3. Turneu i Freerollit janë vetëm për depozitimin e klientëve. Nëse një klient nuk ka depozituar, atëherë ata nuk janë të kualifikuar për turnet Freeroll.

4. Lojtarët e përjashtuar nga shpërblimet e shpërblimit nuk mund të futen në çdo Turne në Slot.

5. Nëse jeni të shkëputur nga sistemi gjatë lojës së turneut, zbatohen rregullat e mëposhtme: Nëse jeni të shkëputur gjatë lojës, vendi nuk do të rrotullohet në emër tuaj. Nëse riktheni brenda kohës së turneut, ju mund të vazhdoni të luani në turne. Nëse nuk mund të rilidheni, totali i fituesit tuaj do të mbetet statik, duke reflektuar shumën në kohën e shkyçjes.

6. Në rast se një turne slot është anuluar, Buy-In do të kthehet në llogarinë e lojtarit.

Luaj Tanihttps://www.jackpotcapital.eu/

Bonuse aktive

Total: 115
60% Bonus i depozitave në Bonus Jackpot Capital 50x Bast $ 461000 Max CashOutspecial bonus: 795% Ndeshja në një kazino për Halloween Fortune II ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

635% Bonusi më i Mirë i Bonusit në Jackpot Capital 40x Luaj Përmes Kazinosë € 600000 Max cash outspecial bonus: € 675 Tournament në Black Knight Wms Slot Game ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 999 Turneu i tenisit në xhiron e Jackpot Capital 60X Wagering € 89000 Tërheqja maksimale e Bonusit shtesë të Bonusit: € 550 Pa pagesë në magjinë e Lojës Magjike të Lojërave të Futbollit Wazdan ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 455 FALAS Chip në Jackpot Capital 44x Wager $ 916000 Tërheqja maksimale Bonus ekskluziv: £ 480 FALAS CHIP CASINO në faqen e Fortune Deluxe ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 325 Kazino e lirë e kazinove në Jackpot Capital 65X Luaj me $ 480000 Tërheqje maksimale Bonus shtesë: 655% Bonus në Bonus për Mbretërinë e Frutës ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

10 Pa lundrime tani në Jackpot Capital 50x Luaj me Kazino € 306000 Maksimumi i tërheqjes bonus ekskluziv: Eur 595 Paratë e Lirë në Lotus ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

800% Bonus i Mirëseardhjes në Jackpot Capital 40x Luaj me Kazino € 508000 Bonus Max tërheqje shtesë: € 525 Casino Tournament në Shtëpinë e përbindëshit ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 111 kazino falas në Jackpot Capital 45X Wagering € 718000 Paratë maksimale jashtë Bonusit ekskluziv të Kazinosë: Bonus 285% Bonus Kazino në Perlat e Lojrave të Indisë Playn Go Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EURO 88 Online Tournament Kazino në Jackpot Capital 60X Luaj Nëpërmjet Kazino $ 304000 Maximum TërheqjaSpecial Bonus: 105 Pa lundrime asnjë depozitë në Wild Girls Wazhan lojë Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

280 luan pa pagesë në kazino në Xhekson Capital 77X Luaj me Kazino € 577000 Max CashOutexclusive bonus: 220 Pa pagesë rrotullime në The Crackdown Lojra lulëzim lojë Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 55 Garat e frekuentuara të freerollit në Jackpot Capital 40x Play përmes kazinosë $ 297000 Max cash outextra bonus: € 600 chip kazino në Shoguns Land Habanero Slot Machine ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 290 Kazino Chip në Jackpot Capital 44X Luaj me Kazino € 995000 Max TërheqjeShumë shtesë: € 2285 Bonus me Depozitë të Depozitave në Pariplay Abduction të Frutave ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

565% Bonus në Bonus Kazino në Jackpot Capital 66X Luani përmes Bonusit $ 485000 Max CashOutSpecial: $ 2255 Bonus Depozitues në Iron Man 2 50 Lines Playtech Slot Game ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 1790 Nuk ka Depozitë Bonus Kazino në Xhekpot Capital 66X Luaj me CasinoEUR 681000 Maksimum të holla shtesë outspeciale: 240 Pa lundrime pa depozitë në Cash Crazy ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 335 FALAS Chip Kazino në Jackpot Capital 45X WageringEURO 228000 Tërheqja maksimale Bonusi ekskluziv: Bonus i Parë i Depozitave 430 në Fatin e Lojrave të Amazonë Nextgen ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

66 falas nuk luan asnjë depozitë në Jackpot Capital 45X Luaj Përmes CasinoEURO 122000 Tërheqja MaksimaleExtra Casino Bonus: € 630 Tournament on Cute & Cuddly ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 700 JO KODI I DEPOZITIMIT BONUS në Xhekson Capital 65x Luaj me CasinoEUR Bonus 701000 Maksimumi Plus Bonus i Kazinos: $ 2290 Nuk ka Depozitë Bonus Kazino në Tourin e Artë ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

Eur 3225 JO CASINO BONUS DEPOZITUES NË XINCUMX 55X Bast 756000 990 Maksimumi i tërheqjes shtesë: Bonus XNUMX% në Ditën Lucky në garat ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

120% Bonus ndeshje kazinash në Jackpot Capital 55x WagerEur 11000 Paratë maksimale jashtë Bonusit ekskluziv: Eur 2770 JO BONUS DEPOZITAL në Internet ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 4680 nuk ka bonuse në kazino të depozitave në Jackpot Capital 45x Luaj me Kazino $ 358000 Tërheqje maksimale Bonus shtesë: € 1885 Nuk ka Bonus Depozitues në Thesarin e Natyrës ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

435% Nuk ka Bonus Rregullash! në Jackpot Capital 65X Wagering € 121000 Tërheqja maksimaleSpecial Bonus: 205 falas luan pa kazino depozituese në lojëra japoneze të Mystery Cayetano Casino ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 2820 nuk ka bonus kazino depozitash në Jackpot Capital 30X Luaj me € 150000 Tërheqje maksimale Bonus shtesë: € 3755 JO BONUS TË DEPOZITIMIT në Barnyard Boogie ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 4630 Nuk ka bonuse në kazino të depozitave në Jackpot Capital 55x Play përmesEURO 159000 Bonus me përjashtim të bonusit ekskluziv: EURO 210 Turneu i Kazinove Online në Fruity Freaky Gamesos Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 888 Daily freeroll slot në Jackpot Capital 60X Play nëpërmjet Kazino € 870000 Bonus Maksimum tërheqje ekskluzive: 270 Pa lundrime të drejtën tani në Forest Tale ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 2595 Nuk ka depozitë në Jackpot Capital 50x Luaj Përmes Kazinos € 769000 Max CashOutExkluziv Bonus Kazino: € 130 Nuk ka Depozitë Bonus Kodi në Sunset ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

90% Bonusin e Parë të Depozitave në Jackpot Capital 66x Luaj Përmes Kazinosë $ 381000 Max TërheqjeShumë ekskluzive: Bonus 340% në Bucks Jungle ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

225 Kazino falas luan në Jackpot Capital 60X Wagering € 569000 Max Bonus CashOutSpecial: 895 Casino Bonus Mirë se vini në Odin ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 75 FALAS CHIP në Jackpot Capital 35x Luaj me Kazino $ 693000 Max cash outPoker Bonus shtesë: Eur 220 JO DEPOZITË në Froot Shoot Cayetano Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 670 Chip Casino falas në Jackpot Capital 77X Luaj me € 929000 Tërheqje maksimale Bonus ekskluziv: $ 3420 Nuk ka bonus për kazino depozituese në bonusin Buggy ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 585 Online Turneu në Kazino në Jackpot Capital 55x Wagering € Bonus 33000 Max CashOutExclusive Kazino: 680% Bonus Bonusin e Kazinos në Xhevahirin e Lojërave të Dragoit Bally Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 360 Poker turneu në freeroll në Jackpot Capital 44x Luaj me $ 713000 Tërheqja maksimale Extra Bonus i Kazinos: $ 805 Tournament në Book of Dead ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

25 Pa pagesë Spins nuk ka depozitë në Jackpot Capital 35X Wagering $ 702000 Maksimatë nga Bonuset ekskluzive: 425% Bonusin e parë të depozitave në Vegas të Vjetër ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

360% Bonus i depozitave në Bonus Jackpot Capital 77x Kërkesat për bast € 79000 Bonus maksimal për tërheqjen e bonusit: £ 3440 Nuk ka bonus kazinoje për Lady Godiva ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 505 Kazino pa pagesë në Jackpot Capital 66x Kërkesa për bast € 932000 Tërheqja maksimale Bonus ekskluziv: EUR 65 Kazino falas për Diamond dhe Frutat ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 3475 nuk ka bonus të depozitave në Jackpot Capital 33X Luaj përmesEUR 158000 Bonus Maksimum Tërheqje shtesë: € 2130 asnjë bonus kazino depozitimi në lojë Robyn Genesis Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

Eur 675 Tournament në Jackpot Capital 44x Bast $ 718000 Max CashOutextra Bonus: 60 Pafundime në Douguie s Delights ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 850 Freestoll slot freeroll në Jackpot Capital 33x Wagering $ 137000 Tërheqje maksimale Bonus ekskluziv: EUR 3975 Nuk ka bonus depozitash në ndeshjen Octopus Kingdom Leander Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 60 Kazino Kazino në Xhekson Capital 33X Luaj Me Kazino £ 832000 Maksimumi i bonusit të parave të gatshme: EUR 355 Turneu i Lirë i Kazinosë në Rrota e Pasionit të Lojrave Olimpike Igt Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 685 Online Tournament Kazino në Jackpot Capital 55x WagerEURO 760000 Maksimumi i bonusit të parave të gatshme: € 845 Turneu i Kazinosë Online në Lojë Beteja Playtech Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

Chip £ 370 FALAS në Jackpot Capital 60x Luaj përmesEUR 173000 Tërheqja maksimale Bonus shtesë i Kazinosë: 165 Rrotullime Lojalë Falas! në Batman vs Superman ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 4720 nuk ka kazino bonus depozitash në Jackpot Capital 35x Luaj me CasinoEur 208000 Maksim bonus CashOutextra: Eur 185 Turneu ditor i freerollit në fluksin e parave të fitojë Cash Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

670% Regjistrohu Bonusin e kazinosë në Jackpot Capital 35x Luaj me anë tëEUR 397000 Tërheqja MaksimalePoker Bonusi i Ekskluzive: 470% Bonus me bonus ndeshje në Magic Princess ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 320 FALAS Kazino Chip në Jackpot Capital 40x Wagering € 861000 Bonus Maksimumi i tërheqjes shtesë: 35% Ndeshja në një kazino në Für Balls Portomaso Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 125 Pa pagesë Chip Kazino në Jackpot Capital 77X WagerEUR 744000 Maksimumi i cash outextra bonus: 505% Bonus i Mirëbesimit në Jungle Jim El Dorado ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

30 kazino falas luan në Jackpot Capital 60x Luaj me Kazino € 674000 Max cash out Bonusi Special: Bonus 945% në Jurassic Jackpot Lojë Microgaming Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 655 Mobile freeroll slot në Jackpot Capital 33x Bast $ 489000 Max CashOutspecial bonus: $ 1070 Nuk ka Depozitë Bonus Kodi në Double Dragons Yggdrasil ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 355 Chip pa pagesë në Jackpot Capital 33X Kërkesat e bastit $ 425000 Max cash outextra Casino Bonus: $ 1145 asnjë depozitë në Baker Street Adventures Portomaso Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EURO 935 Turneu i përditshëm freeroll në Jackpot Capital 66X Luaj Përmes Kazinosë £ 23000 Paratë maksimale jashtë Bonusit ekskluziv të Kazinosë: 685% Bonusi më i Mirë i Bonusit të Kazinove në Dragons Reels Hd Matchet e Kazinosë të Botës ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

Eur 895 Casino Tournament në Jackpot Capital 55X Kërkesat për bast $ 698000 Tërheqja maksimaleExtra Bonus Kazino: 55 Kazino Pa pagesë Kazinohet në Galaattë Lojë Microgaming Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

710% Bonus i Mirëseardhjes në Jackpot Capital 50x Luaj Nëpërmjet Kazino $ 147000 Maksimumi i TërheqjesSpecial Bonus: EUR 260 çip i lirë i kazinos në dy herë Paratë Ainsworth Kazino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

130 Pa pagesë Tërheqje tani në Jackpot Capital 66X Play Nëpërmjet Kazino £ 808000 Max cash out Bonus shtesë: EUR 865 Mobile freeroll slot në Gold Rush ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 3685 Nuk ka depozitë në Jackpot Capital 30X WageringEur Bonus 277000 Max CashOutSpecial: 10 Lërvizjet e Lirë tani në Money Mad Martians Barcrest ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 4315 Nuk ka Depozitë Bonus Kazino në Jackpot Capital 50X WageringEur 551000 Tërheqja maksimale Bonus shtesë: 125 FREE SPINS në Eggstravaganza Rival Kazino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

€ 345 Kazino e lirë e kazinove në Jackpot Capital 77x Bast $ 56000 Bonus Maksimal për Tërheqje shtesë: 285 Kazino falas luan në nivelet e ndezura ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EURO 410 Free Casino Ticket në Jackpot Capital 33X WagerEur 831000 Max Bonus CashOutAdditional Kazino: EUR 350 Mobile freeroll slot në Piggy Bank ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

980% Bonus ndeshje kazinoje në Jackpot Capital 50X Kërkesat e basteveEUR 844000 Max TërheqjaSpecial Bonus: $ 750 Free Tournament Casino në Batman dhe Ri ...... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

$ 111 Kazino Tournament në Jackpot Capital 40x Kërkesat e basteveEURO 128000 Tërheqja maksimale Bonus ekskluziv: $ 445 CASINO FALAS CHIP në orkestrën Mad ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

£ 3595 asnjë bonus kazino depozitash në Jackpot Capital 35x Luaj Përmes Kazinos € 21000 Tërheqja MaksimaleExtra Bonus: € 130 Mobile freeroll slot në Mbretin e Afrikës lojë WMS Slot ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

145 Play Pa pagesë Kazino në Xhekpot Capital 44X WagerEUR 359000 Max CashOutadditional bonus: EURO 280 chip falas kazino në Night frikshme ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

70 luan falas në Xhekson Capital 50x Luaj me CasinoEURO 258000 Paratë maksimale të bonusit shtesë: 295 Pafundime në lojëra magjike ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 1070 no deposit at Jackpot Capital 55X Play Through Casino£106000 Max cash outExtra Casino Bonus: €715 Mobile freeroll slot tournament on Lucky Ladys Charm Deluxe Novomatic Slot Game ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

111 free spins no deposit at Jackpot Capital 65x Wager requirementsEURO 28000 Max Withdrawalexclusive bonus: 130 Free spins casino on Vampires Vs Werewolves... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EUR 4890 No Deposit Bonus at Jackpot Capital 33x Wager requirements€582000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 420% Best Signup Bonus Casino on Smoking Dogs Fugaso Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

EURO 290 Casino Tournament at Jackpot Capital 55x Wager requirements€862000 Maximum WithdrawalAdditional Casino Bonus: 55 free casino spins on Club 2000... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

400% casino match bonus at Jackpot Capital 65x Wagering£245000 Max Withdrawalextra bonus: $285 Free Casino Tournament on Sands Of Egypt Vista Gaming Casino Slots ... 👁️ më shumë >>

📁 Kategoria:

Krijuar:

skadon:

Faqe 1 e 21 2

Bonuset e pabesueshme

Total: 0

Na vjen keq, nuk u gjet asnjë bonus kazino